صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

در چند سال گذشته تلاشهای زیادی برای استقرار برنامه پزشک خانواده در کشور ما انجام شده که همواره با فراز و فرودهایی مواجه بوده است. به گونه ای که در مرور مقالات، گفتگو با متخصصین و دلسوزان عرصه سلامت و بررسی روند تحولات شاخصها وسیستم سلامت کشورمان بخوبی این نکته نمایان است.  از طرفی همه دلسوزان عرصه سلامت استقرار برنامه پزشک خانواده را کلیدی برای حل مشکلات سیستم سلامت کشورما می دانند، و اذعان دارند که حرکت به سوی این برنامه الزامی برای نظام سلامت کشور است. توسعه برنامه پزشک خانوده در سطح روستاها در ده سال گذشته، اجرای آزمایشی این طرح در دو استان بزرگ کشور و آغاز طرح بزرگ تحول در حوزه بیمارستانی که هر کدام مبالغ هنگفتی از بودجه سلامت را به خود اختصاص داده اند لزوم بحث را برای تحلیل روند ده ساله اصلاحات نظام سلامت کشور ما را با محوریت برنامه پزشک خانواده دو چندان می کند. براین روند باید اسناد بالادستی که در قریب به اتفاق آنها نظام سلامت را با محوریت پزشک خانواده دیده است را اضافه نمود. بر این اساس سمینار بین المللی پزشک خانواده که در تاریخ 6 و 7 دی ماه 1394 در شیراز برگزار خواهد شد، تلاشی است برای بحث و بررسی در مورد این مقوله از دیدگاه محققین بین المللی، ملی و استانی. لذا حضور تمام محققین، صاحبنظران و سیاستگذاران عرصه سلامت بر غنای سمینار خواهد افزود.