صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

- فلسفه پزشک خانواده
 

- آموزش پزشکی و پزشک خانواده

- نظام انگیزشی و مالی پزشک خانواده


  - پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت

-ارزیابی و نقد تجارب بین المللی، ملی و استانی در پزشک خانواده