صفحه اصلی > اعضا کمیته علمی
.: اعضا کمیته علمی

اعضا کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

خانم مریم اکبری
آقای دکتر پیام پیمانی
آقای رضا تبریزی
آقای دکتر سید تقی حیدری
آقای دکتر احمد کلاته ساداتی
آقای دکتر محسن مقدمی
خانم دکتر نجمه مهارلویی
خانم دکتر فریبا همتی
آقای دکتر بهنام هنرور